Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.1 Git Tools - Revision Selection

Do této chvíle jste stačili poznat většinu každodenních příkazů a pracovních postupů, které budete při práci se zdrojovým kódem potřebovat k ovládání a správě repozitáře Git. Zvládli jste základní úkony sledování a zapisování souborů a pochopili jste přednosti přípravy souborů k zapsání i snadného vytváření a začleňování větví.

Nyní poznáte několik velmi účinných nástrojů, které vám Git nabízí. Pravděpodobně je nebudete používat každý den, ale přesto se vám mohou čas od času hodit.

Revision Selection

Systém Git umožňuje určit jednotlivé revize nebo interval revizí několika způsoby. Není nezbytně nutné, abyste je všechny znali, ale mohou být užitečné.

Jednotlivé revize

Revizi můžete samozřejmě specifikovat na základě otisku SHA-1, jenž jí byl přidělen. Existují však i uživatelsky příjemnější způsoby, jak označit konkrétní revizi. Tato část uvede několik různých způsobů, jak lze určit jednu konkrétní revizi.

Short SHA-1

Git is smart enough to figure out what commit you meant to type if you provide the first few characters, as long as your partial SHA-1 is at least four characters long and unambiguous – that is, only one object in the current repository begins with that partial SHA-1.

Pokud si chcete například prohlédnout konkrétní revizi, řekněme, že spustíte příkaz git log a určíte revizi, do níž jste vložili určitou funkci:

$ git log
commit 734713bc047d87bf7eac9674765ae793478c50d3
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Fri Jan 2 18:32:33 2009 -0800

  fixed refs handling, added gc auto, updated tests

commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Merge: 1c002dd... 35cfb2b...
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800

  Merge commit 'phedders/rdocs'

commit 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Dec 11 14:58:32 2008 -0800

  added some blame and merge stuff

In this case, choose 1c002dd.... If you git show that commit, the following commands are equivalent (assuming the shorter versions are unambiguous):

$ git show 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
$ git show 1c002dd4b536e7479f
$ git show 1c002d

Git dokáže identifikovat krátkou, jednoznačnou zkratku hodnoty SHA-1. Zadáte-li k příkazu git log parametr --abbrev-commit, výstup bude používat kratší hodnoty, ale pouze v jednoznačném tvaru. Standardně se používá sedm znaků, avšak je-li to kvůli jednoznačnosti hodnoty SHA-1 nezbytné, bude použito znaků více:

$ git log --abbrev-commit --pretty=oneline
ca82a6d changed the version number
085bb3b removed unnecessary test code
a11bef0 first commit

Osm až deset znaků většinou bohatě stačí, aby byla hodnota v rámci projektu jednoznačná.

As an example, the Linux kernel, which is a pretty large project with over 450k commits and 3.6 million objects, has no two objects whose SHA-1s overlap more than the first 11 characters.

Note
A SHORT NOTE ABOUT SHA-1

Někteří uživatelé bývají zmateni, že mohou mít v repozitáři — shodou okolností — dva objekty, které mají stejnou hodnotu SHA-1 otisku. Co teď?

Pokud náhodou zapíšete objekt, který má stejnou hodnotu SHA-1 otisku jako předchozí objekt ve vašem repozitáři, Git už uvidí předchozí objekt v databázi Git a bude předpokládat, že už byl zapsán. Pokud se někdy v budoucnosti pokusíte znovu provést checkout tohoto objektu, vždy dostanete data prvního objektu.

Měli bychom však také říci, jak moc je nepravděpodobné, že taková situace nastane. Otisk SHA-1 má 20 bytů, neboli 160 bitů. The number of randomly hashed objects needed to ensure a 50% probability of a single collision is about 280 (the formula for determining collision probability is p = (n(n-1)/2) * (1/2^160)). 280 is 1.2 x 1024 or 1 million billion billion. To je 1200násobek počtu všech zrnek písku na celé Zemi.

Abyste si udělali představu, jak je nepravděpodobné, že dojde ke kolizi hodnot SHA-1, připojujeme jeden malý příklad. If all 6.5 billion humans on Earth were programming, and every second, each one was producing code that was the equivalent of the entire Linux kernel history (3.6 million Git objects) and pushing it into one enormous Git repository, it would take roughly 2 years until that repository contained enough objects to have a 50% probability of a single SHA-1 object collision. To už je pravděpodobnější, že všichni členové vašeho programovacího týmu budou během jedné noci v navzájem nesouvisejících incidentech napadeni a zabiti smečkou vlků.

Branch References

The most straightforward way to specify a commit requires that it has a branch reference pointed at it. V takovém případě můžete použít název větve v libovolném příkazu Git, který vyžaduje objekt revize nebo hodnotu SHA-1. Pokud chcete například zobrazit objekt poslední revize větve, můžete využít některý z následujících příkazů (za předpokladu, že větev topic1 ukazuje na ca82a6d):

$ git show ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
$ git show topic1

If you want to see which specific SHA-1 a branch points to, or if you want to see what any of these examples boils down to in terms of SHA-1s, you can use a Git plumbing tool called rev-parse. You can see Git Internals for more information about plumbing tools; basically, rev-parse exists for lower-level operations and isn’t designed to be used in day-to-day operations. Může se však hodit, až budete jednou potřebovat zjistit, co se doopravdy odehrává. Tehdy můžete na svou větev spustit příkaz rev-parse:

$ git rev-parse topic1
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949

RefLog Shortnames

One of the things Git does in the background while you’re working away is keep a “reflog” – a log of where your HEAD and branch references have been for the last few months.

Svůj reflog si můžete nechat zobrazit příkazem git reflog:

$ git reflog
734713b HEAD@{0}: commit: fixed refs handling, added gc auto, updated
d921970 HEAD@{1}: merge phedders/rdocs: Merge made by recursive.
1c002dd HEAD@{2}: commit: added some blame and merge stuff
1c36188 HEAD@{3}: rebase -i (squash): updating HEAD
95df984 HEAD@{4}: commit: # This is a combination of two commits.
1c36188 HEAD@{5}: rebase -i (squash): updating HEAD
7e05da5 HEAD@{6}: rebase -i (pick): updating HEAD

Pokaždé, když je z nějakého důvodu aktualizován vrchol větve, Git tuto informaci uloží v dočasné historii reflog. Pomocí těchto dat lze rovněž specifikovat starší revize. Chcete-li zobrazit pátou poslední hodnotu ukazatele HEAD svého repozitáře, použijte referenci @{n} z výstupu reflog:

$ git show HEAD@{5}

Tuto syntaxi můžete použít také k zobrazení pozice, na níž se větev nacházela před určitou dobou. Chcete-li například zjistit, kde byla vaše větev master včera (yesterday), můžete zadat příkaz:

$ git show master@{yesterday}

Git vám ukáže, kde se vrchol větve nacházel včera. Tato možnost funguje pouze pro data, jež jsou dosud v záznamu reflog. Nemůžete ji proto použít pro revize starší než několik měsíců.

Chcete-li zobrazit informace záznamu reflog ve formátu výstupu git log, zadejte příkaz git log -g:

$ git log -g master
commit 734713bc047d87bf7eac9674765ae793478c50d3
Reflog: master@{0} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: commit: fixed refs handling, added gc auto, updated
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Fri Jan 2 18:32:33 2009 -0800

  fixed refs handling, added gc auto, updated tests

commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Reflog: master@{1} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: merge phedders/rdocs: Merge made by recursive.
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800

  Merge commit 'phedders/rdocs'

It’s important to note that the reflog information is strictly local – it’s a log of what you’ve done in your repository. The references won’t be the same on someone else’s copy of the repository; and right after you initially clone a repository, you’ll have an empty reflog, as no activity has occurred yet in your repository. Running git show HEAD@{2.months.ago} will work only if you cloned the project at least two months ago – if you cloned it five minutes ago, you’ll get no results.

Reference podle původu

Další základní způsob, jak specifikovat konkrétní revizi, je na základě jejího původu. Umístíte-li na konec reference znak ^, Git bude referenci chápat tak, že označuje rodiče dané revize. Můžete mít například takovouto historii projektu:

$ git log --pretty=format:'%h %s' --graph
* 734713b fixed refs handling, added gc auto, updated tests
*  d921970 Merge commit 'phedders/rdocs'
|\
| * 35cfb2b Some rdoc changes
* | 1c002dd added some blame and merge stuff
|/
* 1c36188 ignore *.gem
* 9b29157 add open3_detach to gemspec file list

Then, you can see the previous commit by specifying HEAD^, which means “the parent of HEAD”:

$ git show HEAD^
commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Merge: 1c002dd... 35cfb2b...
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800

  Merge commit 'phedders/rdocs'

You can also specify a number after the ^ – for example, d921970^2 means “the second parent of d921970.” This syntax is only useful for merge commits, which have more than one parent. První rodič je větev, na níž jste se během začlenění nacházeli, druhým rodičem je větev, kterou jste začleňovali:

$ git show d921970^
commit 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Dec 11 14:58:32 2008 -0800

  added some blame and merge stuff

$ git show d921970^2
commit 35cfb2b795a55793d7cc56a6cc2060b4bb732548
Author: Paul Hedderly <paul+git@mjr.org>
Date:  Wed Dec 10 22:22:03 2008 +0000

  Some rdoc changes

Další základní možností označení původu je znak ~. Také tento znak označuje prvního rodiče, výrazy HEAD~ a HEAD^ jsou proto ekvivalentní. Rozdíl mezi nimi je patrný při zadání čísla. HEAD~2 means “the first parent of the first parent,” or “the grandparent” – it traverses the first parents the number of times you specify. Například v historii naznačené výše by HEAD~3 znamenalo

$ git show HEAD~3
commit 1c3618887afb5fbcbea25b7c013f4e2114448b8d
Author: Tom Preston-Werner <tom@mojombo.com>
Date:  Fri Nov 7 13:47:59 2008 -0500

  ignore *.gem

Totéž by bylo možné označit výrazem HEAD^^^, který opět udává prvního rodiče prvního rodiče prvního rodiče:

$ git show HEAD^^^
commit 1c3618887afb5fbcbea25b7c013f4e2114448b8d
Author: Tom Preston-Werner <tom@mojombo.com>
Date:  Fri Nov 7 13:47:59 2008 -0500

  ignore *.gem

You can also combine these syntaxes – you can get the second parent of the previous reference (assuming it was a merge commit) by using HEAD~3^2, and so on.

Commit Ranges

Nyní, když umíte určit jednotlivé revize, podíváme se, jak lze určovat celé intervaly revizí. This is particularly useful for managing your branches – if you have a lot of branches, you can use range specifications to answer questions such as, “What work is on this branch that I haven’t yet merged into my main branch?”

Dvě tečky

Nejčastěji se při označení intervalu používá dvojtečková syntaxe. Pomocí ní systému Git v podstatě říkáte, aby uvažoval celý interval revizí, které jsou dostupné z jedné revize, ale nejsou dostupné z jiné. For example, say you have a commit history that looks like Example history for range selection..

Example history for range selection.
Figure 137. Example history for range selection.

Vy chcete vidět, co všechno obsahuje vaše experimentální větev, kterou jste ještě nezačlenili do hlavní větve. You can ask Git to show you a log of just those commits with master..experiment – that means “all commits reachable by experiment that aren’t reachable by master.” For the sake of brevity and clarity in these examples, I’ll use the letters of the commit objects from the diagram in place of the actual log output in the order that they would display:

$ git log master..experiment
D
C

If, on the other hand, you want to see the opposite – all commits in master that aren’t in experiment – you can reverse the branch names. Výraz experiment..master zobrazí vše ve větvi master, co není dostupné ve větvi experiment:

$ git log experiment..master
F
E

Tento log využijete, pokud chcete udržovat větev experiment stále aktuální a zjistit, co hodláte začlenit. Tato syntaxe se velmi často používá také ke zjištění, co hodláte odeslat do vzdálené větve:

$ git log origin/master..HEAD

Tento příkaz zobrazí všechny revize ve vaší aktuální větvi, které nejsou obsaženy ve větvi master vzdáleného repozitáře origin. Spustíte-li příkaz git push a vaše aktuální větev sleduje větev origin/master, budou na server přesunuty revize, které lze zobrazit příkazem git log origin/master..HEAD. Jednu stranu intervalu můžete zcela vynechat, Git na její místo automaticky dosadí HEAD. For example, you can get the same results as in the previous example by typing git log origin/master.. – Git substitutes HEAD if one side is missing.

Několik bodů

Zápis s dvěma tečkami přestavuje užitečnou zkratku. Možná ale budete chtít k označení revize určit více než dvě větve, např. až budete chtít zjistit, které revize jsou obsaženy ve všech ostatních větvích a zároveň nejsou obsaženy ve větvi, na níž se právě nacházíte. V systému Git to můžete provést buď zadáním znaku ^ nebo parametru --not před referencí, jejíž dostupné revize si nepřejete zobrazit. Tyto tři příkazy jsou tedy ekvivalentní:

$ git log refA..refB
$ git log ^refA refB
$ git log refB --not refA

Tato syntaxe je užitečná zejména proto, že pomocí ní můžete zadat více než dvě reference, což není pomocí dvojtečkové syntaxe možné. Pokud chcete zobrazit například všechny revize, které jsou dostupné ve větvi refA nebo refB, ale nikoli ve větvi refC, zadejte jeden z následujících příkazů:

$ git log refA refB ^refC
$ git log refA refB --not refC

Tím máte v rukou velmi efektivní systém vyhledávání revizí, který vám pomůže zjistit, co vaše větve obsahují.

Triple Dot

Poslední významnou syntaxí k určení intervalu je trojtečková syntaxe, která vybere všechny revize dostupné ve dvou referencích, ale ne v obou zároveň. Look back at the example commit history in Example history for range selection.. Chcete-li zjistit, co je ve větvi master nebo experiment, ale nechcete vidět jejich společné reference, zadejte příkaz:

$ git log master...experiment
F
E
D
C

Výstupem příkazu bude běžný výpis příkazu log, ale zobrazí se pouze informace o těchto čtyřech revizích, uspořádané v tradičním pořadí podle data zapsání.

Přepínačem, který se v tomto případě běžně používá v kombinaci s příkazem log, je parametr --left-right. Příkaz pak zobrazí, na jaké straně intervalu se ta která revize nachází. Díky tomu získáte k datům další užitečné informace:

$ git log --left-right master...experiment
< F
< E
> D
> C

Pomocí těchto nástrojů můžete v systému Git daleko snáze specifikovat, kterou revizi nebo které revize chcete zobrazit.

scroll-to-top