Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.4 Git aanpassen - Een voorbeeld van Git-afgedwongen beleid

Een voorbeeld van Git-afgedwongen beleid

In deze paragraaf ga je gebruiken wat je geleerd hebt om een Git workflow te maken, die controleert op een specifiek en alleen bepaalde gebruikers toestaat om bepaalde subdirectories te wijzigen in een project. Je zult client scripts maken die de ontwikkelaar helpen te ontdekken of hun push geweigerd zal worden en server scripts die het beleid afdwingen.

We hebben Ruby gebruikt om deze te schrijven, deels vanwege onze intellectuele inertie, maar ook omdat Ruby eenvoudig te lezen, zelfs als je er niet in zou kunnen schrijven. Echter, elke taal voldoet - alle voorbeeld hook-scripts die met Git geleverd worden zijn in Perl of Bash geschreven, dus je kunt ook genoeg voorbeelden van hooks in deze talen zien door naar deze voorbeelden te kijken.

Server-kant hook

Al het werk aan de server kant zal in het update bestand in je hooks directory gaan zitten. De update hook zal eens per gepushte branch uitgevoerd worden en accepteert drie argumenten:

 • de naam van de referentie waarnaar gepusht wordt

 • de oude revisie waar die branch was

 • de nieuwe gepushte revisie.

Je hebt ook toegang tot de gebruiker die de push doet als de push via SSH gedaan wordt. Als je iedereen hebt toegestaan om connectie te maken als één gebruiker (zoals git) via publieke sleutel authenticatie, dan moet je wellicht die gebruiker een shell wrapper geven die bepaalt welke gebruiker er connectie maakt op basis van de publieke sleutel, en dan een omgevingsvariabele instellen waarin die gebruiker wordt gespecificeerd. Wij gaan er hier van uit dat de gebruiker in de $USER omgevingsvariabele staat, dus begint je update script met het verzamelen van alle gegevens die het nodig heeft:

#!/usr/bin/env ruby

$refname = ARGV[0]
$oldrev = ARGV[1]
$newrev = ARGV[2]
$user  = ENV['USER']

puts "Enforcing Policies..."
puts "(#{$refname}) (#{$oldrev[0,6]}) (#{$newrev[0,6]})"

Ja, dat zijn globale variabelen. Niets zeggen - het is eenvoudiger om op deze manier dingen te demonstreren.

Een specifiek commit-bericht formaat afdwingen

Je eerste uitdaging is afdwingen dat elke commit bericht moet voldoen aan een specifiek formaat. Om iets te hebben om mee te werken, neem even aan dat elk bericht een tekenreeks moet bevatten die er uit ziet als “ref: 1234” omdat je wilt dat iedere commit gekoppeld is aan een werkonderdeel in je ticket systeem. Je moet dus kijken naar iedere commit die gepusht wordt, kijken of die tekst in de commit boodschap zit en als de tekst in één van de commits ontbreekt, met niet nul eindigen zodat de push geweigerd wordt.

Je kunt de lijst met alle SHA-1 waarden van alle commits die gepusht worden verkrijgen door de $newrev en $oldrev waarden te pakken en ze aan een Git binnenwerk commando genaamd git rev-list te geven. Dit is min of meer het git log commando, maar standaard voert het alleen de SHA-1 waarden uit en geen andere informatie. Dus, om een lijst te krijgen van alle commit SHA-1’s die worden geïntroduceerd tussen één commit SHA-1 en een andere, kun je zoiets als dit uitvoeren:

$ git rev-list 538c33..d14fc7
d14fc7c847ab946ec39590d87783c69b031bdfb7
9f585da4401b0a3999e84113824d15245c13f0be
234071a1be950e2a8d078e6141f5cd20c1e61ad3
dfa04c9ef3d5197182f13fb5b9b1fb7717d2222a
17716ec0f1ff5c77eff40b7fe912f9f6cfd0e475

Je kunt die uitvoer pakken, door elk van die commit SHA’s heen lopen, de boodschap daarvan pakken en die boodschap testen tegen een reguliere expressie die op een bepaald patroon zoekt.

Je moet uit zien te vinden hoe je de commit boodschap kunt krijgen van alle te testen commits. Om de echte commit gegevens te krijgen, kun je een andere binnenwerk commando genaamd git cat-file gebruiken. We zullen alle binnenwerk commando’s in detail behandelen in Git Binnenwerk, maar voor nu is dit wat het commando je geeft:

$ git cat-file commit ca82a6
tree cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

changed the version number

Een simpele manier om de commit boodschap uit een commit waarvan je de SHA-1 waarde hebt te krijgen, is naar de eerste lege regel gaan en alles wat daarna komt pakken. Je kunt dat doen met het sed commando op Unix systemen:

$ git cat-file commit ca82a6 | sed '1,/^$/d'
changed the version number

Je kunt die toverspreuk gebruiken om de commit boodschap te pakken van iedere commit die geprobeerd wordt te pushen en eindigen als je ziet dat er iets is wat niet past. Om het script te eindigen en de push te weigeren, eindig je met niet nul. De hele methode ziet er zo uit:

$regex = /\[ref: (\d+)\]/

# enforced custom commit message format
def check_message_format
 missed_revs = `git rev-list #{$oldrev}..#{$newrev}`.split("\n")
 missed_revs.each do |rev|
  message = `git cat-file commit #{rev} | sed '1,/^$/d'`
  if !$regex.match(message)
   puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
   exit 1
  end
 end
end
check_message_format

Door dat in je update script te stoppen, zullen updates geweigerd worden die commits bevatten met berichten die niet aan jouw beleid voldoen.

Een gebruiker-gebaseerd ACL systeem afdwingen

Stel dat je een mechanisme wil toevoegen dat gebruik maakt van een toegangscontrole lijst (ACL) die specificeert welke gebruikers wijzigingen mogen pushen naar bepaalde delen van je project. Sommige mensen hebben volledige toegang, en anderen hebben alleen toestemming om wijzigingen te pushen naar bepaalde subdirectories of specifieke bestanden. Om dit af te dwingen zul je die regels schrijven in een bestand genaamd acl dat in je bare Git repository op de server zit. Je zult de update hook naar die regels laten kijken, bekijken welke bestanden worden geïntroduceerd voor elke commit die gepusht wordt en bepalen of de gebruiker die de push doet toestemming heeft om al die bestanden te wijzigen.

Het eerste dat je zult doen is de ACL schrijven. Hier zul je een formaat gebruiken wat erg lijkt op het CVS ACL mechanisme: het gebruikt een serie regels, waarbij het eerste veld avail of unavail is, het volgende veld een komma gescheiden lijst van de gebruikers is waarvoor de regel geldt en het laatste veld het pad is waarvoor deze regel geldt (leeg betekent open toegang). Alle velden worden gescheiden door een pipe (|) karakter.

In dit geval heb je een aantal beheerders, een aantal documentatie schrijvers met toegang tot de doc map, en één ontwikkelaar die alleen toegang heeft tot de lib en test mappen, en je ACL bestand ziet er zo uit:

avail|nickh,pjhyett,defunkt,tpw
avail|usinclair,cdickens,ebronte|doc
avail|schacon|lib
avail|schacon|tests

Je begint met deze gegevens in een structuur in te lezen die je kunt gebruiken. In dit geval, om het voorbeeld eenvoudig te houden, zul je alleen de avail richtlijnen handhaven. Hier is een methode die je een associatieve array teruggeeft, waarbij de sleutel de gebruikersnaam is en de waarde een array van paden waar die gebruiker toegang tot heeft:

def get_acl_access_data(acl_file)
 # read in ACL data
 acl_file = File.read(acl_file).split("\n").reject { |line| line == '' }
 access = {}
 acl_file.each do |line|
  avail, users, path = line.split('|')
  next unless avail == 'avail'
  users.split(',').each do |user|
   access[user] ||= []
   access[user] << path
  end
 end
 access
end

Met het ACL bestand dat je eerder bekeken hebt, zal deze get_acl_access_data methode een gegevensstructuur opleverendie er als volgt uit ziet:

{"defunkt"=>[nil],
 "tpw"=>[nil],
 "nickh"=>[nil],
 "pjhyett"=>[nil],
 "schacon"=>["lib", "tests"],
 "cdickens"=>["doc"],
 "usinclair"=>["doc"],
 "ebronte"=>["doc"]}

Nu je de rechten bepaald hebt, moet je bepalen welke paden de commits die gepusht worden hebben aangepast, zodat je kunt controleren dat de gebruiker die de push doet daar ook toegang toe heeft.

Je kunt eenvoudig zien welke bestanden gewijzigd zijn in een enkele commit met de --name-only optie op het git log commando (kort besproken in Git Basics):

$ git log -1 --name-only --pretty=format:'' 9f585d

README
lib/test.rb

Als je gebruik maakt van de ACL structuur die wordt teruggegeven door de get_acl_access_data methode en dat gebruikt met de bestanden in elk van de commits, dan kun je bepalen of de gebruiker toegang heeft om al hun commits te pushen:

# only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('acl')

 # see if anyone is trying to push something they can't
 new_commits = `git rev-list #{$oldrev}..#{$newrev}`.split("\n")
 new_commits.each do |rev|
  files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{rev}`.split("\n")
  files_modified.each do |path|
   next if path.size == 0
   has_file_access = false
   access[$user].each do |access_path|
    if !access_path # user has access to everything
      || (path.start_with? access_path) # access to this path
     has_file_access = true
    end
   end
   if !has_file_access
    puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
    exit 1
   end
  end
 end
end

check_directory_perms

Je krijgt een lijst met nieuwe commits die gepusht worden naar je server met git rev-list. Daarna vind je, voor elk van deze commits, de bestanden die aangepast worden en stelt vast of de gebruiker die pusht toegang heeft tot alle paden die worden aangepast.

Nu kunnen je gebruikers geen commits pushen met slecht vormgegeven berichten of met aangepaste bestanden buiten hun toegewezen paden.

Het geheel testen

Als je nu chmod u+x .git/hooks/update aanroept, wat het bestand is waar je al deze code zou moeten hebben gezet, en dan een commit probeert te pushen met een ongeldig bericht, krijg je zoets als dit:

$ git push -f origin master
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 323 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (8338c5) (c5b616)
[POLICY] Your message is not formatted correctly
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master
To git@gitserver:project.git
 ! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'

Hier zijn een aantal interessante zaken. Allereerst, je ziet dit zodra de hook begint te lopen.

Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (fb8c72) (c56860)

Onthoud dat je dit afgedrukt hebt helemaal aan het begin van je update script. Alles wat je script naar stdout echo’t wordt naar het werkstation gestuurd.

Het volgende wat je zult opmerken is het foutbericht.

[POLICY] Your message is not formatted correctly
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master

De eerste regel was door jou afgedrukt, de andere twee waren van Git die je vertelt dat het update script met niet-nul is geëindigd en dat dat hetgeen is wat je push afkeurt. Tot slot heb je dit:

To git@gitserver:project.git
 ! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'

Je zult een remote afwijsbericht zien voor elke referentie die je hook heeft afgewezen, en dat vertelt je specifiek dat het was afgewezen vanwege een hook-falen.

Verder, als iemand probeert een bestand te wijzigen waar ze geen toegang tot hebben en een commit pushen die zo een bestand bevat, zien ze iets vergelijkbaar. Bijvoorbeeld, als een documentatie auteur een commit probeert te pushen waarin hij iets als de lib directory wijzigt, ziet deze

[POLICY] You do not have access to push to lib/test.rb

Vanaf nu, zolang als dat update script aanwezig is en uitvoerbaar, zal je repository nooit een commit bericht zonder jouw patroon bevatten, en je gebruikers worden beperkt in hun vrijheid.

Hooks aan de kant van het werkstation

Het nadeel van deze aanpak is het zeuren dat geheid zal beginnen zodra de commits van je gebruikers geweigerd worden. Het feit dat hun zorgzaam vervaardigde werk op het laatste moment pas geweigerd wordt kan enorm frustrerend en verwarrend zijn, ze zullen hun geschiedenis moeten aanpassen om het te corrigeren, wat niet altijd geschikt is voor de meer onzekere mensen.

Het antwoord op dit dilemma is een aantal werkstation hooks te leveren, die gebruikers kunnen gebruiken om hen te waarschuwen dat ze iets doen dat de server waarschijnlijk gaat weigeren. Op die manier kunnen ze alle problemen corrigeren voordat ze gaan committen en voordat die problemen lastiger te herstellen zijn. Omdat hooks niet overgebracht worden bij het klonen van een project, moet je deze scripts op een andere manier distribueren en je gebruikers ze in hun .git/hooks map laten zetten en ze uitvoerbaar maken. Je kunt deze hooks in je project of in een apart project distribueren, maar Git zal ze niet automatisch opzetten.

Om te beginnen zou je de commit boodschap moeten controleren vlak voordat iedere commit opgeslagen wordt, zodat je weet dat de server je wijzigingen niet gaat weigeren omdat de commit boodschap een verkeerd formaat heeft. Om dit te doen, kun je de commit-msg hook toevoegen. Als je dat de commit boodschap laat lezen uit het bestand dat als eerste argument opgegeven wordt, en dat vergelijkt met het patroon dan kun je Git dwingen om de commit af te breken als het niet juist is:

#!/usr/bin/env ruby
message_file = ARGV[0]
message = File.read(message_file)

$regex = /\[ref: (\d+)\]/

if !$regex.match(message)
 puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
 exit 1
end

Als dat script op z’n plaats staat (in .git/hooks/commit-msg), uitvoerbaar is en je commit met een verkeerd geformateerd bericht, dan zie je dit:

$ git commit -am 'test'
[POLICY] Your message is not formatted correctly

In dat geval is er geen commit gedaan. Maar als je bericht het juiste patroon bevat, dan staat Git je toe te committen:

$ git commit -am 'test [ref: 132]'
 [master e05c914] test [ref: 132]
 1 file changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Vervolgens wil je er zeker van zijn dat je geen bestanden buiten je ACL scope aanpast. Als de .git directory van je project een kopie van het ACL bestand bevat dat je eerder gebruikte, dan zal het volgende pre-commit script die beperkingen voor je controleren:

#!/usr/bin/env ruby

$user  = ENV['USER']

# [ insert acl_access_data method from above ]

# only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('.git/acl')

 files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`.split("\n")
 files_modified.each do |path|
  next if path.size == 0
  has_file_access = false
  access[$user].each do |access_path|
  if !access_path || (path.index(access_path) == 0)
   has_file_access = true
  end
  if !has_file_access
   puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
   exit 1
  end
 end
end

check_directory_perms

Dit is grofweg hetzelfde script als aan de server kant, maar met twee belangrijke verschillen. Als eerste staat het ACL bestand op een andere plek, omdat dit script vanuit je werkdirectory draait, en niet vanuit je .git directory. Je moet het pad naar het ACL bestand wijzigen van dit

access = get_acl_access_data('acl')

naar dit:

access = get_acl_access_data('.git/acl')

Het andere belangrijke verschil is de manier waarop je een lijst krijgt met bestanden die gewijzigd is. Omdat de server kant methode naar de log van commits kijkt en nu je commit nog niet opgeslagen is, moet je de bestandslijst in plaats daarvan uit het staging area halen. In plaats van

files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{ref}`

moet je dit gebruiken

files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`

Maar dat zijn de enige twee verschillen - verder werkt het script op dezelfde manier. Een aandachtspunt is dat het van je verlangt dat je lokaal werkt als dezelfde gebruiker als waarmee je pusht naar de remote machine. Als dat anders is, moet je de $user variabele handmatig instellen.

Het andere wat je moet doen is het controleren dat je niet probeert non-fast-forward referenties te pushen. Om een referentie te krijgen dat non-fast-forward is, moet je voorbij een commit rebasen die je al gepusht hebt, of een andere lokale branch naar dezelfde remote branch proberen te pushen.

We mogen aannemen dat de server l ingericht met receive.denyDeletes en receive.denyNonFastForwards om ditbeleid af te dwingen, dus het enige wat je kunt proberen af te vangen het abusievelijk rebasen van commits die je al gepusht hebt.

Hier is een voorbeeld pre-rebase script dat daarop controleert. Het haalt een lijst met alle commits die je op het punt staat te herschrijven, en controleert of ze al ergens bestaan in één van je remote referenties. Als het er een ziet die bereikbaar is vanuit een van je remote referenties, dan stopt het de rebase.

#!/usr/bin/env ruby

base_branch = ARGV[0]
if ARGV[1]
 topic_branch = ARGV[1]
else
 topic_branch = "HEAD"
end

target_shas = `git rev-list #{base_branch}..#{topic_branch}`.split("\n")
remote_refs = `git branch -r`.split("\n").map { |r| r.strip }

target_shas.each do |sha|
 remote_refs.each do |remote_ref|
  shas_pushed = `git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`
  if shas_pushed.split("\n").include?(sha)
   puts "[POLICY] Commit #{sha} has already been pushed to #{remote_ref}"
   exit 1
  end
 end
end

Dit script gebruikt een syntax dat niet behandeld is in Revisie Selectie. Je krijgt een lijst van commits die al gepusht zijn door dit uit te voeren:

`git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`

De SHA^@ syntax wordt vervangen door alle ouders van die commit. Je bent op zoek naar een commit die bereikbaar is vanuit de laatste commit op de remote en die niet bereikbaar is vanuit enige ouder van alle SHA’s die je probeert te pushen - wat betekent dat het een fast-forward is.

Het grote nadeel van deze aanpak is dat het erg traag kan zijn en vaak onnodig is, als je de push niet probeert te forceren met de -f optie, dan zal de server je al waarschuwen en de push niet accepteren. Maar, het is een aardige oefening en kan je in theorie helpen om een rebase te voorkomen die je later zult moeten herstellen.

scroll-to-top