Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.7 مقدمات گیت - نام‌های مستعار در گیت

نام‌های مستعار در گیت

پیش از پایان بخش مقدمات گیت، تنها یک نکته کوچک می‌ماند که می‌تواند تجربهٔ کارتان با گیت را ساده‌تر، آسان‌تر و آشناتر کند: نام‌های مستعار (Aliases). ما به نام‌های مستعار باز نخواهیم گشت یا فرض می‌کنیم که شمااز آنها در ادامهٔ کتاب استفاده کرده‌اید، اما احتمالاً بهتر است بدانید که چگونه باید با آنها کار کنید.

اگر دستوری را خلاصه یا بخش بخصوصی از آن را بنویسید گیت دستور شما را حدس نمی‌زند. اگر نمی‌خواهید که تمام متن هر کدام از دستورهای گیت را وارد کنید، به سادگی می‌توانید یک نام مستعار برای هر دستور با استفاده از git config تنظیم کنید. مثال‌های زیر نمونه‌هایی هستند که ممکن است بخواهید برای خود داشته باشید:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

این به آن معناست که اگر، برای مثال، به جای تایپ کردن git commit فقط لازم است git ci را تایپ کنید. همین طور که با گیت کار می‌کنید، شاید از دستورات دیگری نیز مکرراً استفاده کنید؛ برای ساختن نام مستعار جدید تأمل نکنید.

این تکنیک می‌تواند در ساخت دستورات جدیدی که فکر می‌کنید باید وجود می‌داشت بسیار مفید باشد. برای نمونه، برای رفع مشکل استفاده‌ای که هنگام آن‌استش کردن یک فایل به آن بر می‌خورید، می‌توانید نام مستعار آن‌استش ویژه خودتان را به گیت بیافزایید:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

این باعث می‌شود که دو دستور زیر با یکدیگر برابر باشند:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

به نظر، کمی قضیه قابل فهم و روشن شد. همچنین اضافه کردن دستور last نیز به دین صورت رایج است:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

با این روش، به سادگی می‌توانید آخرین کامیت را مشاهده کنید:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    Test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

همانطور که پی بردید گیت به سادگی دستورات جدید را با هرآنچه شما به عنوان نام مستعار می‌سازید جایگزین می‌کند. با این وجود، شاید بخواهید به جای یک زیردستور گیت، یک دستور خارجی را اجرا کنید. در این صورت، دستور را با علامت ! آغاز می‌کنیم. اگر می‌خواهید ابزار خودتان را برای کار با مخزن گیت بنویسید این مفید واقع می‌شود. با اضافه کردن نام مستعار git visual برای اجرای gitk می‌توانیم این را نشان دهیم:

$ git config --global alias.visual '!gitk'
scroll-to-top