Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 شاخه‌سازی در گیت - خلاصه

خلاصه

با هم مروری بر شاخه‌سازی و مرج مقدماتی در گیت داشتیم. اکنون باید در ساخت و پریدن روی برنچ‌های جدید، جابه‌جایی بین برنچ‌ها و مرج کردن برنچ‌های محلی با یکدیگر احساس راحتی کنید. همچنین باید بتوانید برنچ‌های خود را با پوش کردن روی یک سرور مشترک به اشتراک بگذارید، بتوانید با دیگران روی برنچ‌های مشترک کار کنید و برنچ‌های خود را قبل از به اشتراک‌گذاری ریبیس کنید. از این پس، به بررسی مواردی که برای راه‌اندازی سرور میزبانی مخزن گیتتان نیاز دارید می‌پردازیم.

scroll-to-top